Poszukujemy osoby na stanowisko Kierowcy z prawem jazdy kat. C do pracy na składzie budowlanym w Tarnowie
Oferujemy:
 • stabilną pracę
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • system motywacyjny
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • niezbędne narzędzia pracy

Wymagania w stosunku do kandydatów:
 • uprawnienia kat. C
 • aktualna karta kierowcy
 • znajomość zasad obrotu towarami na magazynie
 • znajomość zasad obiegu dokumentów
 • odpowiedzialność, kultura, rzetelność i uczciwość

Regulamin Usługi Projektowania

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Projektowania (dalej jako Regulamin) określa zasady i warunki świadczenia usługi projektowej (dalej jako „UP”) przez Sufigs  sp. z o.o. z Tarnowie, ul. Czysta 5, 33-101 Tarnów, wpisaną do Krajowego Rejestru pod numerem KRS 00025257, zwaną dalej Sufigs.  Adresem e-mail wykorzystywanym do realizacji UP przez Sufigs będzie kdychton@sufigs.pl
 2. Sufigs świadczy na życzenie Klienta UP to jest odpłatną usługę polegającą na przygotowaniu projektu wystroju i wyposażenia lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego albo poszczególnych jego części z wykorzystaniem produktów zamówionych w Sufigs sporządzonego za pomocą specjalistycznego programu lub aplikacji.  Cena za wykonanie UP wynosi określoną ilość jednostek wynagrodzenia (JW) określoną w Cenniku UP.

 

§2 Zamówienie Usługi Projektowania

 

 1. Usługę Projektowania można zamówić w dedykowanych placówkach Sufigs Mrówka stronę internetową.
 2. Wykonanie usługi musi poprzedzać dokonanie pomiaru pomieszczenia z natury samodzielnie przez Klienta. Sufigs rozpoczyna usługę projektowania dopiero po otrzymaniu wyników pomiaru pomieszczenia od Klienta.
 3. Złożenie zamówienia Usługi Projektowania (UP) odbywa się następująco (etapy realizacji UP):

a)                  Określenie przez Klienta zakresu UP wraz ze wskazaniem adresu e-mail na który będzie przesłany projekt

b)                 Przesłanie Klientowi Specyfikacji UP

c)                  Dokonanie pomiaru

d)                 Odesłanie wypełnionej Specyfikacji UP przez Klienta do placówki Sufigs Mrówka.

e)                 Przesłanie Klientowi przez Sufigs oferty UP określającej wynagrodzenie za jej realizację oraz terminu jej realizacji

f)                   Dokonanie zlecenia UP oraz zapłata za UP

g)                  Spotkanie z osobą realizującą UP w trakcie którego Klient określa swoje oczekiwania dotyczące UP w ustalonych uprzednio placówce Sufigs oraz terminie  oraz wskazuje jakie towary nabyte w Sufigs mają zostać objęte UP

h)                 Przekazanie projektu Klientowi poprzez jego wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail,

Przejście do kolejnego etapu realizacji UP możliwe jest wyłącznie po zakończeniu poprzedniego etapu.

 1. W ofercie przekazanej Klientowi określone jest wynagrodzenie za realizację UP w kwotach netto i brutto.
 2. Płatność za usługę dostępna jest w formie gotówkowej, przelewem lub za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych. Dokonanie płatności jest warunkiem realizacji zlecenia UP i potwierdza jego złożenie .  
 3. Po zleceniu UP (i dokonaniu płatności) Klient może zrezygnować z UP nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji UP wskazanym w ofercie. W takim wypadku od Klienta pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości odpowiadającej 50 % wartości UP wskazanej w ofercie, a różnica podlega zwrotowi na wskazane przez Klienta konto lub gotówką.
 4. W wypadku dokonania rezygnacji po upływie terminu wskazanego w  ustępie poprzedzającym wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, a Klientowi przesyłany jest projekt na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. W wypadku gdy Klient, który zamówił UP, nabył w wyniku jednej transakcji w sklepie Sufigs za kwotę co najmniej  1500 zł brutto (słownie złotych: tysiąc pięćset), a nabyte towary wykorzystane są w przygotowanym dla niego Projekcie i ujęte w zleceniu UP, na UP udzielany jest rabat obniżający wynagrodzenie do 0,99 zł brutto które zostaje doliczone do wartości zakupu. W wypadku dokonania zakupu towaru uprzedniego zlecenia UP i dokonania pełnej odpłatności na żądanie Klienta, a następie realizacji transakcji o której mowa w zdaniu poprzednim Sufigs dokona korekty wynagrodzenia do wysokości 0,99 zł oraz zwróci różnicę pomiędzy zapłaconym wynagrodzeniem a ostateczną wartością wynagrodzenia na wskazane przez Klienta konto lub gotówką.
 6. Podstawą obniżenia ceny jest dowód zakupu (paragon lub faktura) usługi projektowania oraz dowód zakupu (paragon lub faktura) towarów o których mowa w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem że dokonanie zwrotu towarów obniżających wartość zakupu poniżej kwoty wskazanej w ustępie poprzednim pozbawia możliwości skorzystania z rabatu o którym mowa w tym ustępie. W wypadku dokonania zwrotu towarów (z wyjątkiem zwrotów wynikających z tytułu reklamacji) obniżających wartość zakupu poniżej kwoty wskazanej w ustępie poprzednim, po uprzednim udzieleniu rabatu przy dokonaniu zwrotu naliczana jest Klientowi pełna kwota wynagrodzenia za UP, którą Sufigs może potrącić z należności za zwrócony towar albo domagać się rozliczenia pełnej kwoty za UP w terminie 3 dni od dokonania zwrotu. 

§ 3 Realizacja Usługi Projektowania

 

 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient na podany adres e-mail otrzymuje Specyfikację UP zawierający wytyczne dotyczące wymiarowania pomieszczeń który obowiązany jest wypełnić zgodnie z jego treścią po wykonaniu pomiarów pomieszczenia z natury. Za poprawność tych danych odpowiada Klient, Sufigs nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wadliwości lub niezgodność projektu realizowanego w ramach UP z oczekiwaniami Klienta w wypadku nieprawidłowego wypełnienia Specyfikacji lub też w wypadku niezgodności danych wpisanych do Specyfikacji z rzeczywistością, w szczególności w wypadku nieprawidłowego podania wymiarów pomieszczeń. Nie dotyczy to wypadku gdy pomiar wykonywany jest na dodatkowe odpłatne zlecenie Klienta przez Sufigs lub podmiot przez Sufigs wskazany. 
 2. Usługa UP wybranego pomieszczenia lub lokalu polega na opracowaniu przez osobę realizującą usługę UP w oparciu o Formularz bądź dane przekazane przez Klienta wizualizacji 3D lub aranżacji w programie do projektowania, z wykorzystaniem produktów możliwych do nabycia w sklepie Sufigs, w którym wykonywana jest Usługa (Projekt) albo nabytych w Sklepie Sufigs (w zależności od okoliczności). Inne produkty mogą być użyte w projekcie wyłącznie w celach poglądowych i nie będą uwzględnione w kosztorysie i zamówieniu. Projekt ma charakter poglądowy, może być pomocny w szacunkowym określeniu rodzaju i ilości materiałów potrzebnych do realizacji Projektu pomieszczenia. 
 3. Projekt wykonywany jest zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami projektanta z ramienia Sufigs. Projektant, wykonując Projekt, bierze pod uwagę życzenia Klienta oraz realne możliwości realizacji Projektu. Projektant informuje Klienta o możliwych negatywnych skutkach wprowadzenia do Projektu proponowanych przez Klienta elementów, przeprowadzenia modyfikacji towarów lub wykonania Projektu według wytycznych Klienta odbiegających od przeznaczenia produktu lub generalnych zasad projektowania. Klient na bieżąco akceptuje tworzony Projekt drogą mailową lub na piśmie.
 4. Projektowanie nie obejmuje doradztwa w zakresie przenoszenia, wyburzania ścian lub rozmieszczenia instalacji takich jak gazowa, hydrauliczna, wentylacyjna, elektryczna oraz rozmieszczenia punktów oświetleniowych. 

 

§ 4 Projekt

 

 1. W wyniku realizacji Usługi Projektowania Klient otrzymuje Projekt zawierający:

− wizualizację 3D wybranego pomieszczenia lub lokalu (2-3 ujęcia).

− poglądowy rzut projektowanego pomieszczenia lub lokalu z uwzględnieniem jego wymiarów, − w zależności od decyzji Klienta druk zamówienia towarów ujętych w projekcie lub w ich kosztorys.

 1. W ramach jednego zlecenia UP i wynagrodzenia za jego realizację Klient ma prawo do zgłoszenia do jednej poprawki w terminie do 2 dni Od otrzymania projektu drogą mailową, z zastrzeżeniem że poprawki nie mogą dotyczyć zmian istotnych, tj. takich które w zakresie zasadniczym zmieniają projekt, jego założenia, wymiary, rodzaj użytych materiałów. Każda zmiana projektu wykraczająca poza powyższy zakres nie mieści się w wynagrodzeniu za realizację usługi CP i musi być osobno wyceniona oraz dodatkowo opłacona. 
 2. Klient bierze odpowiedzialność za podane prze niego wymiary pomieszczeń.
 3. Projekt nie obejmuje doradztwa w zakresie przenoszenia, wyburzania ścian lub rozmieszczenia instalacji takich jak gazowa, hydrauliczna, wentylacyjna oraz elektryczna.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do domagania się zmiany projektu w ramach dotychczasowego wynagrodzenia jeżeli konieczność wykonania takich zmian wynika z przyczyn leżących po stronie Sufigs, takich jak brak dostępności zamówionego materiału itp.. 
 2. Majątkowe prawa autorskie do projektu przysługują Sufigs, natomiast Klient w ramach wynagrodzenia nabywa licencję wyłączną do wykorzystywania kopii projektu przekazanego drogą mailową na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych dla wykonania projektu i jego realizacji w celach do jakich został przygotowany, w tym do jego  kopiowania, udostępniania oraz wszelkich form wykorzystywania Projektu lub jego fragmentów. Na żądanie Klienta Sufigs może przesłać ponownie kopię Projektu na jego adres e-mail lub przekaże Klientowi projekt na udostępniony w tum celu nośnik, z tym zastrzeżeniem że obowiązek przechowywania projektu ciąży na Sufigs jedynie przez okres …. miesięcy, a po tym czasie może zostać wedle uznania Sufigs trwale usunięty, a Klientowi nie przysługują z tego tytułu względem Sufigs żadne roszczenia. 
 3. Projekt może obejmować szacunkowy kosztorys, wraz ze wskazaniem okresu jego ważności.
 4. Klient może korzystać z Projektu w celach prywatnych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile inaczej nie zastrzeżono.

§5 Zamówienie za pomocą środków komunikowania się na odległość i uprawnienia z tym związane

 

 1. Klient, który złożył zamówienie na Usługę Projektowania za pomocą środków komunikowania się na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sufigs o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres pocztowy Sufigs lub drogą . Oświadczenie może zostać przesłane mailem na adres wskazany na stronie  , pocztą tradycyjną bądź poprzez formularz online dostępny w Serwisie. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134). Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną Sufigs niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 5. Odstąpienie od umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. Sufigs niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sufigs otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonywany na rachunek z którego nastąpiła płatność, ewentualnie tym samym sposobem płatności który był realizowany przy dokonaniu wpłaty wynagrodzenia za UP, chyba że Klient złożył odmienną dyspozycję. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem. 
 6. Klient, który odstępuje od umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za UP chyba że rezygnacja nastąpiła nie później niż przed terminem wskazanym w § 2 ust. 6.
 7. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi nie przysługuje w przypadku, gdy Sufigs wykonał w pełni Usługę na żądanie Klienta.

 

§ 6 Reklamacje 

 

 1. Sufigs obowiązany jest do prawidłowego wykonania Usługi.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usługi Klient realizować w dowolnej placówce Sufigs lub przesłać na adres e-mail Sufigs wskazany w części nagłówkowej. 
 3. Reklamacja winna zawierać następujące informacje i dane: imię i nazwisko Klienta, dane kontaktowe Klienta, nr zamówienia, rodzaj usługi i miejsce jej wykonania oraz krótki opis okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 4. Sufigs zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne, co oznacza że wymagana jest zgoda w Sufigs.
 6. Reklamacje dotyczące sprzedaży towarów oraz funkcjonowania Konta można składać za pośrednictwem adresu e-mail: ……………………………………..

 

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 7 września 2020 r. Klient może zapoznać się Regulaminem na stronie internetowej Sufigs oraz w lokalu Sufigs .
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
 3. Sufigs zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wywieszenie ogłoszeń w lokalach Sufigs. Zamówienia Usługi Projektowania złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności na stronie ………………………………….
 5.  PSB Sufigs ProfiCentrum PSB Profi
PSB SufigsSkłady Budowlane
PSB Sufigs MrówkaMarket Budowlano – Wykończeniowy
Regulamin Usługi Projektowania”
SUFIGS SP. Z O.O. - Komunikat w sprawie RODO
SUFIGS MRÓWKA SP. Z O.O. - Komunikat w sprawie RODO

OFERTA INWESTYCYJNA

Szeroki asortyment oferowanych towarów, profesjonalna obsługa i doradztwo techniczne, rozbudowana sieć logistyczna, terminowa realizacja zamówień są to najważniejsze aspekty pozwalające nam kompleksowo realizować obsługę najbardziej wymagających inwestycji o dowolnym stopniu wielkości i skomplikowania na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy!